Reglement - Klubbkonkurranser - KKK

konkurranseregler for ”Månedskonkurransen” i Kristiansund Kamera Klubb.

For medlemmene:

1.                
Månedskonkurransen er åpen for alle betalende medlemmer i Kristiansund Kamera Klubb.
Deltakelse i konkurransen er gratis.
Dersom intet annet er publisert forut for den enkelte konkurranse, konkurreres det i en klasse, digital projeksjon.
Kristiansund Kamera Klubb har rett til å bruke innleverte bilder i ”egenreklame” for klubben.

2.                 
Hvert medlem kan delta med inntil 4 enkeltbilder.
Med enkeltbilde menes avbilding av et enkeltmotiv eller en collage som kan bestå av flere motiver sammensatt i en enkelt billedfil.
Hvis tema for konkurransen er ”kolleksjon”,  kan hvert medlem delta med inntil 2 kolleksjoner som skal bestå av 3 til 5 bilder.
Kolleksjon defineres her som en samling enkeltbilder som har en sammenheng og er ment å presenteres som en sammenhengende serie.
Bilder som leveres til månedskonkurransen skal ha tittel, men denne skal ikke inneholde referanse til fotografens navn eller annet som kan identifisere fotografen.
Filnavnet for hvert enkelt bilde skal inneholde bildets tittel etterfulgt av filtypens suffix ( eksempel ”tittel.jpg”).

3.                  
Bilder som innleveres skal følge de til enhver tid gjeldende tekniske spesifikasjoner gitt av konkurranseutvalget.
Disse er pr tiden som følger:
-Bildene leveres digitalt i jpg-format, maksimum filstørrelse 3 MB
-Bildenes lengsgte side skal ikke overstige 2400 piksler.
-Bildene skal ikke inneholde motiver eller elementer som kan virke støtende. Konkurranseutvalget vurderer innholdet i de tilfeller man er i tvil om et bildes innhold. Hvis praktisk mulig gis fotografen mulighet til å endre bildet eller levere annet bilde hvis et bilde forkastes på grunn av slikt innhold.

4.                
Arbeider som er premiert høyere enn ”antatt” i tidligere klubbkonkurranser, kan ikke leveres inn på nytt. Bilder som tidligere er antatt, kan leveres inn på nytt.
Unntak fra regelen om tidligere premierte bilder: Hvis medlemmet ønsker å bruke et bilde som tidligere er premiert som enkeltbilde eller som del av kolleksjon, kan bildet brukes i henholdsvis motsatt sammenheng, det vil si at et bilde som er premiert som del av kolleksjon kan brukes som enkeltbilde  og et bilde som er premiert som enkeltbilde kan brukes i kolleksjon.
En slik kolleksjonen kan ikke bestå av bilder som alle er premiert tidligere.

5.                
Leveringsfrist blir til enhver tid fastsatt av konkurranseutvalget, men er normalt tirsdag etter medlemsmøte klokken 23.59.
Bilder leveres på den måten konkurranseutvalget bestemmer til enhver tid. Nåværende leveringsmetode er via innleveringssystemet til Norsk Selskap For Fotografi.

For Konkurranseutvalget:

6.                 
Konkurranseutvalget skal påse at bilder som kommer inn til konkurranser, tilfredsstiller de krav som er satt, og eventuelt avvise bilder som ikke tilfredsstiller kravene.
Om praktisk mulig kan fotografen gis mulighet til å korrigere eller bytte ut bilder .

7.                 
Konkurranseutvalget velger jury for hver konkurranse, og besørger oversending av bilder og instruks til juryen.
Medlemmene skal ikke vite på forhånd hvem som skal juryere bildene.

8.                 
Premierte og antatte bilder presenteres med plassering og jurykommentarer på medlemsmøte og på klubbens nettsider.

For juryen:

9.                 
Konkurransen skal bedømmes slik at bildene gis poeng for følgende kriterier: Motivvalg, komposisjon, utsnitt, eksponering ,teknisk kvalitet og tilhørighet til tema.
Ved poenglikhet mellom noen av de 5 bildene med høyest poengsum, skal de bildene med lik poengsum vurderes opp mot hverandre og gis ett plusspoeng eller ett minuspoeng for å avgjøre rekkefølge. Det skal ikke forekomme lik poengsum blant de 5 bildene med høyest poengsum.

10.              
De fem bildene med høyest sammenlagt poengsum tildeles plassene fra 1 til 5 basert på samlet poengsum. Ca 25% av bildene skal bedømmes som antatt, de resterende utenom antatte og premierte skal anses som refuserte.

Årets fotograf:

11.              
Årets Fotograf kåres ved siste møte hvert år basert på samlet poengsum for premierte og antatte bilder i alle årets klubbkonkurranser.
Poengene beregnes slik:
1.plass 10 poeng
2.plass  7 poeng
3.plass  5 poeng
4.plass  3 poeng
5.plass  2 poeng
antatt    1 poeng

Årets fotograf premieres med premier bestemt av konkurranseutvalget/styret.

Disse regler utformes av konkurranseutvalget, men reglementet i sin helhet og eventuelle senere endringer godkjennes av styret.
Endringer på disse reglene skal ikke tre i kraft før endret reglement i sin helhet er tilsendt alle medlemmer og presentert på klubbens nettsider.
Man bør søke å unngå endringer i reglementet i løpet av et ”konkurranse-halvår”, det vil si første eller andre halvår.