Vedtekter for Kristiansund Kameraklubb

Kristiansund Kamera Klubb - Stiftet 29. mars 1928

Vedtekter

§ 1
Navn

Klubbens navn er Kristiansund Kamera Klubb


§ 2
Klubbens mål:

  • At medlemmene får økte kunnskaper om fotografi
  • At medlemmene utvikler seg som fotografer
  • At interessen for godt fotografi øker hos befolkningen i vårt distrikt

§ 3
Medlemskap

Alle som har betalt medlemskontingent er medlem av klubben for det året det er betalt kontingent for. Medlemsrettigheter er betinget av at medlemskontingenten er betalt. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og gjøres gjeldende for det påfølgende år. Kontingenten skal betales innen 30. januar. Ved innmelding etter 1. august er medlemskap gratis ut inneværende år.
Er kontingent ikke betalt etter purring, blir medlemmet strøket fra medlemslistene med umiddelbar virkning.


§ 4
Styret

Styret skal bestå av 5 personer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Det skal være tre varamedlemmer til styret. Styret skal møtes minst 4 ganger pr år, og ellers når minst ett styremedlem forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er til stede.


§ 5
Styrets oppgaver

Styret skal sørge for den daglige drift av klubben. Styret skal arbeide for å nå klubbens mål ved å holde medlemsmøter med faglige foredrag, demonstrasjoner, konkurranser, utstillinger og fotoutflukter.
Styret skal avgjøre hvilke tilleggskomiteer og undergrupper som trengs for den løpende drift av klubben, og skal også finne medlemmer til disse komiteene.
Disse redegjøres for i "tillegg til vedtekter som alltid skal følge klubbens vedtekter, og som skal oppdateres av styret ved behov.

§ 6
Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøtet avholdes hvert år i mars og innkalles med minst to ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet skal være innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet. Varsel om dette og frist for innsending av forslag, sendes ut senest 5 uker før årsmøtet. Forslagene skal være skriftlige. Skriftlig innkalling til årsmøtet med årsmelding, regnskap samt innkomne forslag skal sendes medlemmene to uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag, foreta valg og fastsette kontingent. Regnskapsåret varer fra 1.januar til 31.desember

Valg
Leder velges for en periode på 1 år. ·
To styremedlemmer velges hvert år, slik at det blir kontinuitet i styret. Hvis et styremedlem må gå ut av styret etter ett år, velges ett nytt styremedlem for ett år. ·
Varamedlemmene velges for to år og fungerer også som valgkomite ·
En revisor velges for 1 år.

§ 7
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene krever det. Møtet skal avholdes innen to måneder.
Frister og innkalling som ved ordinært årsmøte

§ 8
Oppløsning
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller av minst 2/3 av medlemmene. Forslaget skal behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av klubbens totale medlemstall for å bli vedtatt. Årsmøtet avgjør med simpelt flertall hvordan eventuelle midler skal anvendes.

Vedtektene er revidert av årsmøtet 04.12.02
Vedtektene er revidert av årsmøtet 03.12.03
Vedtektene er revidert av årsmøtet 10.03.09

Grasrotandelen

Grasrotandelen - støtt Kristiansund Kamera KlubbGrasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller en forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte Kristiansund Kamera Klubb! Klikk her for detaljer.

Medlem av:
nsff-logo